คาปาซิทีฟ พร็อกซิมิตี้ เซ็นเซอร์ (Capacitive Proximity Sensor)

Capacitive proximity Sensor คือ เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุที่สามารถตรวจจับวัตถุที่เป็น “โลหะและอโลหะ” ได้ เหมาะสำหรับการตรวจจับระดับของวัตถุ เช่น ระดับนํ้า ดังนั้น การเลือกพร้อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ ให้ตรงประเภทการใช้งาน ย่อมเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับเครื่องจักรที่ใช้งานได้อีกด้วย