Linear Transducer

Linear Transducer ทรานสดิวเซอร์ประเภทนี้ นำหลักการและคุณสมบัติของสนามแม่เหล็กมาใช้ในการทำงานจึงทำให้สามารถใช้งานได้ในบริเวณ ที่อับชื้นและสกปรก ทำให้สามารถประยุกต์ไปใช้ในระบบไฮโดรลิกทั้งขนาดเล็กและใหญ่ที่มีน้ำมันหล่อเลี้ยงได้