เครื่องวัดความแรงแม่เหล็ก (Magnetic Measurement)

เครื่องวัดความแรงแม่เหล็ก ใช้สำหรับวัดปริมาณความเข้มข้นของแม่เหล็ก หน่วยของการวัดค่าความแรงแม่เหล็ก มีหน่วยที่ใช้เรียกหลักๆอยู่ 2แบบ คือหน่วย gauss(G, Gs) และหน่วย tesla(T) เกาส์ (gauss)คือ หน่วยวัดแรงเหนี่ยวนำของแม่เหล็ก ซึ่ง 1 gauss จะถูกกำหนดให้เท่ากับ 1 maxwell ต่อตารางเซนติเมตร เทสลา (tesla) คือหน่วยความหนาแน่นฟลักซ์ของแม่เหล็ก ซึ่ง 1 tesla จะถูกกำหนดให้เท่ากับ 1 weber ต่อตารางเมตร

0 ผลิตภัณฑ์

Sorry, we couldn't find any products.