เครื่องวัดแสง (Light & UV meters)

เครื่องวัดแสง ใช้วัดปริมาณความเข้มข้นของแสง มีหน่วยเป็น Lux หรือ Foot candle Lux คือความเข้มของแสงทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวขนาดหนึ่งตารางเมตร จากแหล่งกำเนิดแสงระยะหนึ่งฟุต การวัดปริมาณของแสงจะใช้อุปกรณ์รับสัญญาณแสงจะถูกวางตั้งฉากกับแหล่งกำเนิดแสงเพื่อรับแสงได้ดีที่สุด ค่าที่ได้จะถูกแสดงแก่ผู้ใช้งานผ่านทางเครื่องมือวัดแบบอนาล็อกหรือแบบดิจิตอล

0 ผลิตภัณฑ์

Sorry, we couldn't find any products.