งานชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่ง & Load Cell - Factomart

Weighing Indicator และ Loadcell คือ เครื่องมือวัดที่ใช้ร่วมกัน ซึ่ง Loadcell จะทำหน้าที่ส่งสัญญานเอาต์พุทต์เป็น mV มายัง Weighing Indicator เพื่อแสดงผลค่าน้ำหนัก และสามารถส่งสัญญาน Output ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Relay หรือ PLC ได้ จะใช้ในอุตสาหกรรม เช่น โรงงานอาหารสัตว์, โรงงานเคมี, แพล้นคอนกรีต, โรงงานบรรจุภัณฑ์ และยังมีเครื่องชั่งแบบสำเสร็จรูปที่ใช้ในห้อง Lab ต้องการความละเอียดสูงเป็นต้น