ศูนย์รวมข้อมูลและคู่มือ Weighing Indicator หน้าจอสําหรับเซ็นเซอร์ ชั่งน้ำหนัก

Weighing Indicator หน้าจอสําหรับชั่งน้ำหนักรับสัญญานจากเซ็นเซอร์โหลดเชลล์ มาแสดงค่าเป็นน้ำหนัก และส่ง Output ไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อื่น เช่น PCL, Relay

4 ผลิตภัณฑ์