Browse By

Brands

Antaira

Antaira คือผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ในอุตสาหกรรมจากประเทศอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกเทคโนโลยีคุณภาพสูงต่างๆ โดย Antaira มีกลุ่มอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Industrial Ethernet, Industrial Wireless, Serial Converter, Fiber Optic และอุปกรณ์ POE โดยลูกค้าที่ใช้สินค้ามีอยู่ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมปิโตเลียม อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย การศึกษา งานวิจัย และอุตสาหกรรมทั่วๆไป โดยลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจในเรื่องของคุณภาพสินค้า ความทนทาน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ