Load Cell โหลดเซลล์

9 ผลิตภัณฑ์

KBQS-A 1T. - ZEGA - SHEAR BEAM Load Cell รุ่น KBQS, 1T, 2mV/V, 10 - 12VDC
฿815.00
KEED-A 5T - ZEGA - S-Beam Load Cell รุ่น KEED, 5T, 2.0mV/V, 10 - 12VDC
฿4,200.00
KBQS-500 KGS. - ZEGA - SHEAR BEAM Load Cell รุ่น KBQS, 500kg, 2mV/V, 10 - 12VDC
฿815.00
KEED-A 1T - ZEGA - S-Beam Load Cell รุ่น KEED, 1T, 2.0mV/V, 10 - 12VDC
฿3,225.00
KEED-500 KG - ZEGA - S-Beam Load Cell รุ่น KEED, 500kg, 2.0mV/V, 10 - 12VDC
฿2,950.00
KBQS-A 2T. - ZEGA - SHEAR BEAM Load Cell รุ่น KBQS, 2T, 2mV/V, 10 - 12VDC
฿815.00
KEED-A 2T - ZEGA - S-Beam Load Cell รุ่น KEED, 2T, 2.0mV/V, 10 - 12VDC
฿4,200.00
KBQS-A 5T. - ZEGA - SHEAR BEAM Load Cell รุ่น KBQS, 5T, 2mV/V, 10 - 12VDC
฿2,600.00
KEED-A 3T - ZEGA - S-Beam Load Cell รุ่น KEED, 3T, 2.0mV/V, 10 - 12VDC
฿3,975.00