เครื่องตรวจจับก๊าซ & ก๊าซมอนิเตอร์ (Gas Detectors & Monitors)

มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) คือ ฝุ่นละออง หรือ ก๊าซอันตรายชนิดอื่นๆ ที่ลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค และเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยสารมลพิษนั้นโดยหลักจะมีแหล่งกำเนิดอยู่ 2 ลักษณะ คือ จากธรรมชาติ เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ ก๊าซธรรมชาติต่างๆ และ มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ฝุ่นและควันจากการคมนาคม

0 ผลิตภัณฑ์

Sorry, we couldn't find any products.